ทีมงาน FA

คุณนรีรัตน์ พลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
Agency Exclusive / Senior District Manager AIA Thailand
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมนักวางแผนการเงินสากล (Certified Financial Planner/CFP.) ครบทุก Module
ประกาศนียบัตรนักบริการการเงินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Fellow Chartered Financial Practitioner/ FChFP)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ MDRT-COT)

  ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 3501014049
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5304004237
  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ เลขที่ IC 040411

 

คุณสุปราณี อิ่มใจ

ผู้บริหาร บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ Life Member)

 

คุณปุณณภา ศิริดำรงค์

ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4001020558
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 073455
 

คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5901100845
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 092755
 

คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี

ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5901100846
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 086894
 

คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์

ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 061277
 

คุณจารุวรรณ เกษากิจ

ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 253290
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 4409
 

คุณศิริศักดิ์​ บัวคำ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6501016724
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 124359

 

คุณวรรณภา ภูโคกสูง

ที่ปรึกษาทางด้านประกันชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 683349

 

ทีมงาน LA

คุณศศิวรรณ พันธุ์โภคา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5401060425
 

คุณวัชรา โสมแสน

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833
 

คุณชุติกาญจน์ สัตยธิติอริย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 63010553305
 

คุณพสิษฐ์ ชัยวัฒน์โสภณ

The Career College, India Certificate of English Language Development and Fluency Program
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6401054990
 

คุณกชกร จิระพันธุ์

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6501002856
 

ที่ปรึกษาพิเศษ

ฐาปนา-บุญหล้า

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ประธานที่ปรึกษา Chairman of Advisory Board

 

คุณสายใจ รักขิตธนะ

คุณสายใจ รักขิตธนะ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
สำนักงานวสันต์ทนายความและการบัญชี  ประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี

 

คุณณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2546-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.1)
พ.ศ.2547-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.3)
พ.ศ.2549-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.10)
พ.ศ.2557-ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5 (ส.วปอ.มส.5)
พ.ศ.2560-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ( นสช.1)
พ.ศ.2560-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 11 (นมธ.11)
พ.ศ.2561-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA MAX รุ่นที่1)
พ.ศ.2561-ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่11 (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT 11)

นักวิเคราะห์รับใบอนุญาตเลขที่ 12888
ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น
 

นายวัตชภณ-พัทไชยวงศ์

คุณวัตชภณ พัทไชยวงศ์

 1. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท ไชน่าแมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด https://www.chinamachine.co.th/
  มีหน้าที่ดำเนินการเจรจางานด้านการตลาดในโครงการพิเศษ
 2. ผู้แทนบริษัท ฝ่ายกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ประสานงานและเจรจา การพัฒนาโครงการและการตลาด
  บริษัทเกษตรศิวิไลซ์ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด https://civilizeagro.com
 3. ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ สถาบันรัชต์ภาคย์ https://www.rajapark.ac.th
  มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และการเจรจาความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ
 4. กรรมการและนายทะเบียน สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ https://thaimerchantasso.org
 5. กรรมการมูลนิธิ ประเทศสีเขียว https://www.greencountryfoundation.com/
 6. เลขาธิการ องค์การความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต https://www.facebook.com/isb.org.thailand
 7. ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ของ บริษัท ชาญนคร จำกัด www.channakorn.co.th
  มีหน้าที่ดำนินการเจรจางานด้านการตลาดในโครงการพิเศษ

มีประสบการณ์ในการงานการตลาดและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดของธุรกิจต่างๆ
มีประสบการณ์เรื่องการสื่อสารการเมือง
มีประสบการณ์เรื่องการสื่อสารทางSocial Media, โซเชียล มีเดีย
มีประสบการณ์เรื่องการในเรื่องการช่วยประชาชนทางด้านคดีความด้านต่างๆ
มีประสบการณ์เรื่องการจัดหาเงินทุนในกับธุรกิจประเภทต่างๆและ Start-up : สตาร์ทอัพ
มีความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

Man-wp

คุณวสันต์ ฝีมือช่าง

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2522 รุ่่น 6
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก รััฐศาสตร์บัณฑิต สื่อ สารการเมือง พศ. 2548 รุ่่น 1
ผู้ก่อตั้งสำนักงานวสันต์ทนายความและการบัญชี ประกอบอาชีพทนายความมากกว่า 40 ปี นับแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรี
วิทยากรรายการสายด่วนรัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
คณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ ทางกฎหมายสภาทนายความ
คณะกรรมการสำนักฝึกอบรมสภาทนายความ
คณะกรรมการที่ ปรึกษาสำนักงานคดีปกครองสภาทนายความ
วิทยากรรายการทนายคลายทุกข์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมพลังงานทหาร ความถี่ AM 792

 

Man-wp

คุณพัฒนชัย ฝีมือช่าง

Kasetsart University – (B.Econ)มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
Logistic Management Economics, International Economics, business Economics
เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Ramkhamhaeng University – (LL.B. Law)
Modules included all business law, Taxation Law, Investment Law,  Major business contracts, financial institution Law
หลักสูตร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษี กฎหมายการลงทุน สัญญาสำคัญทางธุรกิจ กฎหมายสถาบันการเงิน
university of Dundee, Scotland. มหาวิทยาลัย ดันดี, ประเทศสก๊อตแลนด์
วสันต์ทนายความและการบั ญชี 5 ปี สำนักกฎหมายเดชอุ ดม แอนด์ แอสโซซิเอส 3 ปี

 

Man-wp

คุณสุภกิจ นามกอง

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
สำนักงานวสันต์ทนายความและการบัญชี  ประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี

 

Man-wp

คุณจารุกิตติ์ คงพริก

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
สำนักงานวสันต์ทนายความและการบัญชี  ประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี