บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด เปิดรับเปิดรับสมัครทีมที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้คำปรึกษา
-> ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-> ที่ครอบคลุมเป้าหมายในทุกช่วงของชีวิต
-> ทั้งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
-> การวางแผนภาษี
-> การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ
เปิดประตูสู่โลกสีชมพูของการเป็นที่ปรึกษาการเงิน พบกับอิสรภาพด้านเวลา การเงิน ความคิด และการใช้ชีวิต
การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนด้วยการช่วยวางแผนการประกันชีวิตและการเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ให้กับผู้คนโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ติดอาวุธทางความคิดพิชิตทุกสิ่ง เราจะช่วยสนับสนุนให้ท่านมีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่อไปนี้
-> ทักษะการสร้าง ขยาย พัฒนาตลาดผู้มุ่งหวัง
-> ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาของผู้มุ่งหวังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
-> ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสมรวดเร็ว
-> ทักษะการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน การประกันชีวิต การบริหารความเสี่ยง และการลงทุนอย่างมืออาชีพ
-> ทักษะการจัดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้า
เราจะช่วยต่อยอดส่งเสริมเพิ่มโอกาสการเติบโต
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ท่าน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ด้านการเงิน ให้ท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทฯของตัวเองภายใน 1-3 ปีแรกของการร่วมงานกับเราเพื่อให้ท่านให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียนรับการเปิดเสรีการเงินและการประกันภัยเต็มรูปแบบ

ข่าวล่าสุด

[rss-marquee rssfeed="RSS1"]

ร่วมเป็นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา หากท่านมีคนใกล้ชิดที่กำลังสร้างฐานะ สร้างครอบครัว สร้างธุรกิจ
หากท่านรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีคุณค่าความสามารถระดับสูง อ่านเพิ่มเติม..
บริการของเรา 3 ด้าน รับสมัครทีมงาน FA คุณเป็นคนมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ????? มีอุดมการณ์ ต้องการทำงานที่สร้างคุณค่า มีจิตอาสาให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคม
ช่วยให้คนไทยมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่น อ่านเพิ่มเติม..
ให้บริการวางแผนด้านการเงินที่ครอบคลุมทุกด้าน เราเป็นทีมงานที่มีความเขี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินและให้ทางออกที่ดีที่สุดกับผู้รับบริการ โดยการจัดแผนการเงินที่ตอบโจทย์ อ่านเพิ่มเติม..

   จากวันที่ คุณนรีรัตน์ พลบุตร ได้ตัดสินใจก้าวเดินออกจากการรับราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช หลังเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ จำกัด ในปี พ.ศ.2535 เพราะเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา การตัดสินใจเปลี่ยนมุมมองของชีวิต อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราได้ตลอดกาล

   จากการเปรียบเทียบ “อัตราการทำประกันชีวิต” ของคนไทยเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในแถบเอเชียแปซิฟิก อเมริกา และยุโรป พบว่าประเทศไทยมีอัตราการทำประกันชีวิตต่ำกว่าหลายประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นจึงได้เดินหน้าพัฒนายกระดับจากตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นผู้ประกอบการที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลมืออาชีพด้วยการ จดทะเบียนบริษัท Money and Wealth Plus วันที่ 9 ส.ค. 2543 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่ 6 ม.ค. 2547 มีผลงานการค้นคว้าอิสระ ระหว่างการศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2557-2558) เรื่อง “การศึกษาโครงสร้างที่ปรึกษาการเงินอิสระ และความต้องการของลูกค้ากลุ่มตลาดบน” สามารถพิชิตคุณวุฒิระดับสากลโลกคือ MDRT และได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกกว่า 70,000 คน จาค บริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินกว่า 500 บริษัท จาก 70 ประเทศทั่วโลก ที่ประเทศกลุ่มอเมริกาเหนือ และ กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ทุกปี เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการอบรมพัฒนาทีมงาน และบริการลูกค้าในประเทศไทยด้วยความเป็นมาตรฐานสากล