ช้อปดีมีคืน 2566

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 40,000 บาท
ℹ เงื่อนใขมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566″
✅ ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ
✅ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566
✅ ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้
✅ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท *ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล*
✅ รวมสินค้า OTOP
 
📣 พิเศษ!! เงื่อนใขลดหย่อนภาษี
✅ บิลค่าน้ำมัน ที่จ่ายในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 66 – 15 ก.พ. 66 สามารถขอใบกํากับภาษีมาเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ (เดิม “บิลค่าน้ำมัน” เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน)
✅ ลดหย่อนภาษี เพิ่มอีก 10,000 บาท สําหรับ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 
💔 สินค้าและบริการที่ “ไม่สามารถใช้สิทธิได้”
🚫 สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
🚫 ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
🚫 ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
🚫 ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
🚫 ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
🚫 ค่าที่พักในโรงแรม
🚫 ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
🚫 ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการ ดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กําหนดไว้ (1 ม.ค. 66 – 15 ก.พ. 66) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
🚫 ค่าประกันวินาศภัย
 
*มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
 
สนใจร่วมงานกับเรา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพได้ตามช่องทางนี้
FB: Nareerat IFA
E-mail: moneyandwealthplus@gmail.com
Tel: 063-282-3651