เกี่ยวกับองค์กร

Provide the Best Solution to Everyone
มอบทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกคน

วิสัยทัศน์ (Vision)

     องค์กรของผู้ประกอบการประกันชีวิตและการเงินรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยคนดีมีคุณภาพ เป็นผู้นำทางความคิด อุดมการณ์และจิตวิญญาณ ในการทำหน้าที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขให้กับคนไทยทุกครัวเรือน ช่วยทำให้ผู้คนในสังคมไทยมีความสุขสงบทางใจ ช่วยทำให้ประเทศไทยมีฐานะทางการคลังที่แข็งแกร่งเป็นแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการเสียภาษีจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ของผู้ประกอบการในองค์กร

พันธกิจ (Mission)

     มุ่งมั่นในการคัดเลือก สร้าง พัฒนา คนมีอุดมการณ์ เข้ามาทำหน้าที่วางแผนการเงิน (FA) ด้วยความเป็นมืออาชีพให้กับคนในชาติทุกครัวเรือน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ ได้รับการส่งเสริมเพิ่มโอกาสของการสร้างความสำเร็จความเติบโตก้าวหน้าในฐานะผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน สามารถส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการของคนในประเทศ และการเปิดเขตการค้าเสรีทางการเงินและการประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์

     เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ FA ทุกปี โดยเพิ่มขีดความสามารถของ FA ในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริม FA ให้มีวุฒิบัตร FChFP และ คุณวุฒิ MDRT ให้มีจำนวนมากกว่า 90% ของคนในองค์กร  การพัฒนาสายสัมพันธ์ด้วยการสร้างความไว้วางใจต่อผู้คนคือหน้าที่หลักของ FA

     ส่งเสริมให้ FA มีใบอนุญาตครบ ทั้ง ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต – ตัวแทนวินาศภัย เพื่อช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ (Investment Consultant / IC License) ความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเกิดเสรีการเงินและการประกันภัยอย่างสมบูรณ์

กลยุทธ์

วิเคราะห์โอกาสในอาชีพ FA

วิเคราะห์โอกาสในอาชีพ FA

: ความหลากหลายของเป้าหมายทางการเงินของผู้คนในแต่ละช่วงชีวิต
: ความหลากหลายของสินค้าและบริการ
: ความหลากหลายทางการเงินและปริมาณที่มากของข้อมูล
: ความรุนแรงของโรคระบาดอุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ การเงิน ความเป็นอยู่ของผู้คนโดยไม่ทันตั้งตัว

     ทำให้ผู้คนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น คนจะเลือกจ่ายในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ FA มีบทบาทในการเข้าไปช่วยวางแผนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ในเรื่องที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน สามารถช่วยวางแผนการเงินแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ ที่สำคัญอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับ ความรักความห่วงใย ของผู้คน หุ่นยนต์จึงไม่สามารถเข้ามาทำงาน FA แทนที่ มนุษย์ได้

: กฎระเบียบของภาครัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง ทำให้ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินมีบทบาทในการเข้าไปช่วยวางแผนการเงินลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น ได้แก่

  1. พรบ.คุ้มครองเงินฝาก วันที่ 11 ส.ค. 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จะคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านต่อคนต่อสถาบันการเงิน
  2. พรบ.ภาษีมรดก เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2559
  3. พรบ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เริ่มมีผลบังคับ วันที่ 1 ม.ค. 2565 ราคาประเมินใหม่ของกรมธนารักษ์ราคาเดียวกับราคาตลาด โดยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-10 ทุก 3 ปี
  4. ภาษีเงินได้ในต่างประเทศ เริ่มมีผลบังคับ 1 ม.ค. 2567

: อัตราการเติบโตของรายได้ ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
: ภาวะการลงทุนที่ผันผวน ไปทั่วโลก

     ดังนั้นทำให้ลูกค้าเลือกกระจายการลงทุน และเลือกที่จะได้รับประโยชน์จากการการันตีความคุ้มครองชีวิตและโอกาสการได้รับผลตอบแทนมากขึ้นให้ชนะอัตราเงินเฟ้อ

: โครงสร้างประชากรทั่วโลกที่เป็นสังคมคนอายุยืน ทำให้ช่วงหลังเกษียณยาวนานขึ้นการเตรียมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต และ ค่ารักษาพยาบาล จึงต้องมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ค่านิยมหลัก

-> ยึดมั่นในอุดมการณ์ของการเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับเสมอ
-> คนธรรมดา สามารถเป็นคนเต็มคนได้ ด้วยความดีและมีคุณธรรมเป็นที่ตั้ง
-> มีความเอื้ออาทร มีความรักต่อครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคนรอบข้าง
-> รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
-> รักการเรียนรู้เพื่อ พัฒนา เปลี่ยนแปลง และตอบแทนแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม
-> ช่วยเหลือดูแลผู้คนด้วยความเต็มใจด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มเปี่ยม
-> สร้างพลังบวกสร้างสังคมให้น่าอยู่
-> ช่วยสร้างคนในชาติให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ดีขึ้น มั่งคั่ง ยั่งยืนขึ้น
-> ช่วยสร้างคนในชาติให้มีความมั่นคงทางการเงิน จะทำให้ครอบครัวมั่นคง สังคมมั่นคง และประเทศชาติมั่นคงตามมา
-> วางแผนการเงินโดยยึดประโยชน์ของลูกค้าที่ได้รับเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานการยึดหลัก ความถูกต้อง เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล
-> การพัฒนาสายสัมพันธ์ด้วยการสร้างความไว้วางใจต่อผู้คนคือหน้าที่หลักของ FA

ค่านิยมหลัก

ส่งข้อมูลที่ต้องการได้ทันที

    ที่ตั้งบริษัท

    25 ซอยนครอินทร์ 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000