คุณศิริศักดิ์​ บัวคำ

คุณศิริศักดิ์​ บัวคำ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 6501016724
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 124359

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ