คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี

คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี

  ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 5901100846
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เลขที่ IC 086894

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ