คุณนรีรัตน์-พลบุตร2

คุณนรีรัตน์ พลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
Agency Exclusive / Senior District Manager AIA Thailand
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมนักวางแผนการเงินสากล (Certified Financial Planner/CFP.) ครบทุก Module
ประกาศนียบัตรนักบริการการเงินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Fellow Chartered Financial Practitioner/ FChFP)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ MDRT-COT)

  ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 3501014049
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5304004237
  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ เลขที่ IC 040411

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำประกันด้านวินาศภัย100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ