คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์

คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 5901100845
ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์เลขที่ 092755

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%