คุณณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2546-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (ปศส.1)
พ.ศ.2547-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.3)
พ.ศ.2549-ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.10)
พ.ศ.2557-ประกาศนียบัตร หลักสูตรความมั่นคงระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 5 (ส.วปอ.มส.5)
พ.ศ.2560-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ( นสช.1)
พ.ศ.2560-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 11 (นมธ.11)
พ.ศ.2561-ประกาศนียบัตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA MAX รุ่นที่1)
พ.ศ.2561-ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่11 (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT 11)

นักวิเคราะห์รับใบอนุญาตเลขที่ 12888
ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น (ก่อตั้งพศ.2540 รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีคลัง อยู่ใต้การกำกับกลต.)

ประสบการณ์บรรยายแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โรงเรียนนายร้อยจปร.
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • วิทยาลัยสันตพล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สโมสรโรตารีต่างๆ
 • หอการค้าจังหวัดต่างๆ
 • ฯลฯ

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน-ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนรายแรกที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับและส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2540 ครบ 22 ปีในปี2562

ตำแหน่งอื่นๆ-สื่อมวลชน วิทยากรรับเชิญ และวิทยากรประจำ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับ รายการMoney Daily สถานีโทรทัศน์MCOT TV(ช่อง9อสมท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายการรู้ทันข่าว คลื่น 92.50 MHz ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา17.25 น. รายการมิติข่าว90.5 Mhz วันพฤหัสฯ เวลา15.20 น. และสื่อต่างๆ

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน -ผู้ก่อตั้ง ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม2540) ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกับส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และเป็นสื่อมวลชน วิทยากรรับเชิญ วิทยากรประจำ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับ รายการMoney Daily สถานีโทรทัศน์MCOT TV(ช่อง9อสมท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายการรู้ทันข่าว คลื่น 92.50 MHz ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และให้ความรู้การลงทุนในตลาดหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย รวมทั้งFacebook YouTube

พ.ศ.2555-2558 -เป็นเจ้าของรายการ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์”รู้ก่อนรวยกว่า”ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา13.00-13.30 น. และ 16.00-16.30น.

พ.ศ.2542-2555-เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์”เพื่อนนักลงทุน”ทางสถานีโทรทัศน์UBC07

พ.ศ.2546-2550-เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์”เปิดประตูหุ้น”ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11

พ.ศ.2546-2552-เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ประจำเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นทางรายการข่าวภาคเที่ยง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

พ.ศ.2537-2540-เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นรายวัน

พ.ศ.2535-2537-เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันไทยไฟแนนเชียล

พ.ศ.2532-2535-เป็นผู้สื่อข่าว และผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์การเมือง ข่าวพิเศษ รายสัปดาห์

 

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

-เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมหลักการและวิธีการลงทุนหุ้นอย่างถูกหลักวิธีแก่นักลงทุนทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 20 ปี มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปมากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของการเรียกผมอย่างลำลองว่า”อาจารย์ณัฐวุฒิ”

-เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

-ผู้เขียนหนังสือระดับBest Seller หลายเล่ม เช่น ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน (พิมพ์12ครั้ง),เสี่ยสอง เจงกีสข่านตลาดหุ้นปี2000 (พิมพ์5ครั้ง),ปล้นแบงค์บีบีซี(พิมพ์2ครั้ง) อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที(พิมพ์5ครั้ง),ความลับที่4จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้นไทย(พิมพ์2ครั้ง) เป็นต้น

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ