รับสมัครทีมงาน FA

คุณเป็นคนมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ?????
 25 ซอยนครอินทร์ 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัด นนทบุรี 11000
 063-282-3651 
LINE : @moneyandwealthplus
 moneyandwealthplus@gmail.com 
สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาเว็บไซต์ © 2563

 

 

ทีมงาน FA
 1. มีอุดมการณ์ ต้องการทำงานที่สร้างคุณค่า มีจิตอาสาให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคม ช่วยให้คนไทยมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระให้ผู้อื่น
 2. ต้องการทำงานที่มีอิสรภาพทั้งเรื่องเวลา การเงิน ความคิด และการใช้ชีวิต
 3. ต้องการสร้างโลกใบใหม่ให้กับตัวเองและบุคคลอันเป็นที่รัก และพร้อมแลกด้วยความรับผิดชอบต่อการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละและมีวินัย
 4. ต้องการทำงานที่ท้าทาย ในการปรับทัศนคติที่ถูกต้อง ให้คนไทยเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญ ต่อการมีวินัยในการวางแผนการเงิน
 5. รักการเรียนรู้ รักการพัฒนาฝึกฝน รักความก้าวหน้า มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท้าทายของชีวิต
 6. ต้องการมีโครงสร้างรายได้ทั้ง Active และ Passive Income หลักแสนต่อเดือนอย่างยั่งยืน

การรับสมัครทีมงาน

     คุณสมบัติ : อายุ 25-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี มีรายได้เฉลี่ยปีละ 400,000 บาทขึ้นไป (FA Prime/Financial Advisor)
                  : ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี (FA Standard/Life Advisor-LA) 

    การสัมภาษณ์ (Zoom Meeting) ทั้งเบื้องต้น และ เบื้องลึก เพื่อทราบเป้าหมาย – ความฝัน แรงบันดาลใจ ประวัติความสำเร็จ

 • วัดทัศนคติต่อตัวเอง – อาชีพปัจจุบัน – อาชีพ FA – ครอบครัว – สังคม – ประเทศชาติ
 • วิเคราะห์ประเมิน คุณภาพของฐานตลาด ความสามารถทางการสื่อสาร
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์และการจัดการต่อปัญหา

     การให้ความร่วมมือ เพื่อวัดการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ความรับผิดชอบต่อ ตนเอง ผู้อื่น สังคม โดยวัดผลจากการเข้าอบรม การส่งงานที่ได้รับมอบหมายใน 1 สัปดาห์ ทั้งรายชื่อผู้มุ่งหวัง 200 รายชื่อ และ Business Plan Presentation

     การอบรม Finnaree Academy ให้การอบรมความรู้ ขั้นตอนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงิน 18 ชั่วโมง พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือช่วยให้การทำงานวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

     การออกภาคสนามจริงกับพี่เลี้ยง เพื่อสร้างความมั่นใจและได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

     การสอบรับใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต, ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ ( Investment Consultant / IC License)

     การสัมภาษณ์กับ จนท. FA เพื่อเข้าหลักสูตร FA Prime เรียนรู้ระบบการทำงานแบบมืออาชีพ รับแผนรับรองรายได้ พร้อมโอกาสการได้รับโบนัส 5 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

    สร้างเสริมทักษะ   ต่อยอดสู่การเป็น FA Entrepreneur โดยให้คำปรึกษา (Coaching) สร้างเสริมทักษะในการ วิเคราะห์ประเมิน เป้าหมาย ปัญหา ผลกระทบทางการเงิน ทักษะการจัดแผนการเงินอย่างเหมาะสมตอบโจทย์ ลูกค้า โดยจัดประชุม (Zoom Meeting) ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม อย่างใกล้ชิด ติดตามความก้าวหน้าของผลงานให้ทุกสัปดาห์ เพื่อให้สมาชิกเป็นมืออาชีพ สามารถ ขยายฐานลูกค้าได้อย่างเติบโตและต่อเนื่อง มีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี ต่อยอดให้ FA สามารถเป็นผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัว

     หาก FA มีใบอนุญาตฯ วุฒิบัตร คุณวุฒิ ทีมงาน และ ผลงานได้มาตรฐานที่ องค์กรกำหนด FA สามารถเปิดบริษัทการประกันชีวิตและการเงินการเงินของตัวเอง และขยายสาขา เพื่อการบริการที่ครอบคลุมทั้งลูกค้าในประเทศ และ กลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อมีการเปิด เสรีอาเซียนทางการเงินและการประกันภัยอย่างสมบูรณ์ทุกด้าน 

     ความสำเร็จในการวางแผนการเงินคือ การเตรียม “เงิน” ในจำนวนที่มากเพียงพอต่อการสร้างความสงบสุขทางใจให้กับทุกคน (Peace of Mind)

      FA จึงต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและผู้รับบริการได้ถูกต้อง สามารถจัดแผนการเงินได้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยความเป็นมืออาชีพ

 1. Income Protection Plan
  การทำให้คนตระหนักเห็นคุณค่าความสามารถของตน (Human Asset/ Invisible Asset) ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มาทำให้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Visible Asset) โดยการกำหนดด้วยมูลค่าของทุนประกันชีวิต – วันที่หัวหน้าครอบครัวจากไป สิ่งที่คนข้างหลังต้องการที่สุดคือ “เงิน”
 2. Long Term Health Care Plan
  การสร้างระบบสวัสดิการแบบพึ่งพาตนเองแทนการพึ่งพาสวัสดิการรัฐ เพราะประเทศไทยไม่ใช่ระบบรัฐสวัสดิการ การวางแผนประกันสุขภาพได้ยาวนานตลอดอายุขัย จึงเป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง เป็นการไม่สร้างภาระให้ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ วันที่เราเจ็บป่วย สิ่งที่เราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลคือ “เงิน”
 3. Education Plan
  อนาคตทางการศึกษา คืออนาคตของเด็ก เด็กคืออนาคตของชาติ การวางแผนให้เด็กจบการศึกษาในระดับที่สามารถช่วยเหลือหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง ครอบครัวได้ จะช่วยให้สังคมประเทศชาติมั่นคงขึ้น รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ลดปัญหาคนว่างงาน ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม วันที่ลูกต้องอยู่ในวัยเรียน สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้โรงเรียนคือ “เงิน”
 4. Retirement Plan
  การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนมีช่วงเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณยืนยาวมากขึ้น การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระลูกหลาน จำเป็นต้องมีเงินมากเพียงพอ การบริหารจัดการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและมีวินัยตั้งแต่เริ่มมีรายได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ นอกจากความสุขทางใจ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีต้องใช้ คือ “เงิน”
 5. Life Style Investment Planning
  การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม ตามความถนัดตามความชอบ ตามข้อมูลที่มี ตามความต้องการผลตอบแทนประมาณการ บนความเสี่ยงที่รับได้ ทำให้เงินมีโอกาสเพิ่มพูนได้ สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความสุขในรูปแบบที่ต้องการ

 6. Tax Planning
   : Personal Tax Planning
  การวางแผนภาษีส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนภาระภาษีเป็นเงินออมด้วยเครื่องมือการเงินต่างๆ เช่น การนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อน ด้วยแผนประกันชีวิต RMF SSF มาช่วยวางแผนจะทำให้มี เงิน กลับมาที่ครอบครัวเพิ่มขึ้นในรูปแบบต่างๆ
  : Property Tax Planning
  การวางแผนชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างทุกปี และเพิ่มขึ้นทุก 3 ปี หากไม่วางแผนภาษีฯ จะกลายเป็นภาระของลูกหลานที่รับโอนทรัพย์สินมาจากรุ่นสู่รุ่น
  : Estate Tax Planning
  การวางแผนชำระภาษีมรดกทั้งการให้และการรับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระลูกหลานในขั้นตอนการให้ – รับโอนมรดก เพื่อไม่ให้มูลค่าทรัพย์สินต้องลดหายไปจากการขายทรัพย์สินเพื่อมาเสียภาษีมรดก
 7. Estate Planning
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังทายาทตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมลดความยุ่งยากในกระบวนการทางศาลในการจัดการมรดก ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างทายาทจากความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพย์สิน การวางแผนส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาท ในขณะยังมีชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง