ทีมงาน FA

คุณนรีรัตน์ พลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
Agency Exclusive / Senior District Manager AIA Thailand
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน
ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมนักวางแผนการเงินสากล (Certified Financial Planner/CFP.) ครบทุก Module
ประกาศนียบัตรนักบริการการเงินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Fellow Chartered Financial Practitioner/ FChFP)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ MDRT-COT)

  ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 3501014049
  ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5304004237
  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ เลขที่ IC 040411

 

คุณสุปราณี อิ่มใจ

ผู้บริหาร บริษัท มันนี่ แอนด์ เว้ลท์พลัส จำกัด (Money and Wealth Plus Co., Ltd.)
สมาชิกสมาคมที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินระดับโลก (Million Dollar Round Table/ MDRT/ Life Member)

 

คุณปุณณภา ศิริดำรงค์

ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4001020558
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 073455
 

คุณณิชนันท์ จันทร์สมบูรณ์

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5901100845
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 092755
 

คุณนิติภูมิ ตั้งสุขสบายดี

ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5901100846
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 086894
 

คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์

ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 061277
 

คุณจารุวรรณ เกษากิจ

ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 253290
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 4409
 

คุณศิริศักดิ์​ บัวคำ

ปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6501016724
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 124359

 

คุณวรรณภา ภูโคกสูง

ที่ปรึกษาทางด้านประกันชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 683349

 

ทีมงาน LA

คุณศศิวรรณ พันธุ์โภคา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5401060425
 

คุณวัชรา โสมแสน

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833
 

คุณชุติกาญจน์ สัตยธิติอริย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 63010553305
 

คุณพสิษฐ์ ชัยวัฒน์โสภณ

The Career College, India Certificate of English Language Development and Fluency Program
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6401054990
 

คุณกชกร จิระพันธุ์

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6501002856
 

ที่ปรึกษาพิเศษ

ฐาปนา-บุญหล้า

ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ประธานที่ปรึกษา Chairman of Advisory Board

 

คุณสายใจ รักขิตธนะ

คุณสายใจ รักขิตธนะ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์
สำนักงานวสันต์ทนายความและการบัญชี  ประกอบอาชีพทนายความมากว่า 10 ปี