คุณวัชรา โสมแสน

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์0%

ข้อมูลติดต่อ