ภูวดล ไชยภูริพัฒน์

คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 4101033833

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ IC 061277

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ

poowadon