คุณพสิษฐ์ ชัยวัฒน์โสภณ

The Career College, India Certificate of English Language Development and Fluency Program
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6401054990

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ