ชุติกาญจน์ สัตยธิติอริย

ชุติกาญจน์ สัตยธิติอริย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 63010553305

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ