คุณกชกร-จิระพันธุ์

คุณกชกร จิระพันธุ์ (Good)

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 6501002856

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

ตัวแทนประกันชีวิต100%
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์100%

ข้อมูลติดต่อ