10 อันดับ SOFT SKILLS ช่วยเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่

10 อันดับ SOFT SKILLS ช่วยเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่

10 อันดับ SOFT SKILLS ช่วยเอาตัวรอดในโลกยุคใหม่

1. กรอบความคิดเปิดกว้างและยืดหยุ่น (Growth Mindset)
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3. การควบคุมจิตและสมาธิ (Focus mastery)
4. นวัตกรรม (Innovation)
5. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
6. ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling)
7. เข้าใจความแตกต่าง ด้านวัฒนธรรม
(Culture Awareness)
8. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
9. ภาวะผู้นำ (Leadership)
10. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

Tel: 063-282-3651
Web: moneyandwealthplus.com
YouTube: tiny.cc/MoneyandWealthPlus
Line: lin.ee/k5HwV9W
Map: g.page/MoneyandWealthPlus

#MoneyandWealthPlus #Finnaree #IC #FA #FAPrime #MDRT #Lifestyle #Freedom #Money #Fund #Financial #Investment #Consultant #WealthCreation #WealthProtection #WealthAccumulation #WealthDistribution