ให้บริการวางแผนด้านการเงินที่ครอบคลุมทุกด้าน

ดาวโหลด

ดาวโหลด รายละเอียด ขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม?

ติดต่อเราได้ทันที
063-282-3651
LINE : @moneyandwealthplus
moneyandwealthplus@gmail.com 


ติดต่อเรา

Info-A

     เราคือที่ปรึกษาการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนประกันชีวิต ประกันภัย หุ้น กองทุนรวม ทั้งในและต่างประเทศ การวางแผนภาษีด้วยทีมงานมืออาชีพพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์

     Financial Planning คือ การนำแผนการเงินเป็นเครื่องมือช่วยบริหารความมั่งคั่งเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้านต่างๆ กระบวนการบริหารความมั่งคั่ง มีดังนี้

 1. การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation): การจัดการรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน เงินออม เพือสร้างความมั่นคงทางการเงิน
 2. การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection): เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า บุคคลนั้นหรือบุคคลอันเป็นที่รักยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อนแม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน : Income Protection Plan, Long Term Health Care Plan, Education Plan, Retirement Plan
 3. การสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation): การใช้เงินเหลือเก็บสะสมมาต่อยอดเพิ่มพูน สร้างความมั่งคั่งในระยะยาว: Life Style – Investment Planning, Tax Planning
 4. การส่งมอบ – การถ่ายโอนความมั่งคั่ง (Wealth Distribution): เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังทายาทตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างทายาท: Estate Planning
โดยประกอบด้วยแผนการเงินมี 7 ด้านดังนี้
 1. Income Protection Plan
  การทำให้คนตระหนักเห็นคุณค่าความสามารถของตน (Human Asset/ Invisible Asset) ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มาทำให้เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Visible Asset) โดยการกำหนดด้วยมูลค่าของทุนประกันชีวิต – วันที่หัวหน้าครอบครัวจากไป สิ่งที่คนข้างหลังต้องการที่สุดคือ “เงิน”
 2. Long Term Health Care Plan
  การสร้างระบบสวัสดิการแบบพึ่งพาตนเองแทนการพึ่งพาสวัสดิการรัฐ เพราะประเทศไทยไม่ใช่ระบบรัฐสวัสดิการ การวางแผนประกันสุขภาพได้ยาวนานตลอดอายุขัย จึงเป็นเรื่องจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง เป็นการไม่สร้างภาระให้ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ วันที่เราเจ็บป่วย สิ่งที่เราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลคือ “เงิน”
 3. Education Plan
  อนาคตทางการศึกษา คืออนาคตของเด็ก เด็กคืออนาคตของชาติ การวางแผนให้เด็กจบการศึกษาในระดับที่สามารถช่วยเหลือหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง ครอบครัวได้ จะช่วยให้สังคมประเทศชาติมั่นคงขึ้น รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี ลดปัญหาคนว่างงาน ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม วันที่ลูกต้องอยู่ในวัยเรียน สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจ่ายให้โรงเรียนคือ “เงิน”
 4. Retirement Plan
  การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนมีช่วงเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณยืนยาวมากขึ้น การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระลูกหลาน จำเป็นต้องมีเงินมากเพียงพอ การบริหารจัดการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและมีวินัยตั้งแต่เริ่มมีรายได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ นอกจากความสุขทางใจ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีต้องใช้ คือ “เงิน”
 5. Life Style Investment Planning
  การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม ตามความถนัดตามความชอบ ตามข้อมูลที่มี ตามความต้องการผลตอบแทนประมาณการ บนความเสี่ยงที่รับได้ ทำให้เงินมีโอกาสเพิ่มพูนได้ สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความสุขในรูปแบบที่ต้องการ
 6. Tax Planning
  : Personal Tax Planning
  การวางแผนภาษีส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนภาระภาษีเป็นเงินออมด้วยเครื่องมือการเงินต่างๆ เช่น การนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนแผนประกันชีวิต RMF SSF มาช่วยวางแผนจะทำให้มี เงิน กลับมาที่ครอบครัวเพิ่มขึ้นในรูปแบบต่างๆ
  : Property Tax Planning
  การวางแผนชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างทุกปี และเพิ่มขึ้นทุก 4 ปี หากไม่วางแผนภาษีฯ จะกลายเป็นภาระของลูกหลานที่รับโอนทรัพย์สินมาจากรุ่นสู่รุ่น
  : Estate Tax Planning
  การวางแผนชำระภาษีมรดกทั้งการให้และการรับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระลูกหลานในขั้นตอนการให้ – รับโอนมรดก เพื่อไม่ให้มูลค่าทรัพย์สินต้องลดหายไปจากการขายทรัพย์สินเพื่อมาเสียภาษีมรดก
 7. Estate Planning
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังทายาทตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สินอย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมลดความยุ่งยากในกระบวนการทางศาลในการจัดการมรดก ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างทายาทจากความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพย์สิน การวางแผนส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาท ในขณะยังมีชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง