ความยั่งยืนของอาชีพ FA Entrepreneur

ความยั่งยืนของอาชีพ FA Entrepreneur

กับโอกาสการเป็นเจ้าของ Supermarket สินค้า “เงินสด”

ขึ้นชื่อว่าเงินสด ใครๆก็ต้องการ โดยเฉพาะการได้นำมาใช้ในการแก้
ปัญหาในเวลาที่จำเป็นที่สุด

     ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสเป็นเจ้าของ Supermarket สินค้าเงินสดแบบลดราคา ให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนได้ในระยะสั้น/ยาว สนใจมั้ย
     เงินสดนี้ เกิดขึ้นจากเป้าประสงค์ของคนคนหนึ่ง และจะถูกส่งมอบถึงมือใครคนใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม
เงินสดนี้ไม่มีวันสูญสลาย มีแต่เปลี่ยนมือเปลี่ยนที่อยู่ไปตามเป้าประสงค์และกาลเวลา
 
     เงินสดนี้เกิดจากความรัก ความห่วงใย จึงวัดได้ทั้งมูลค่าทางกายภาพ และคุณค่าทางจิตใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับเงินสดนี้จะทำหน้าที่เป็น Superhero ช่วยเหลือเราทันทีในเวลาที่คับขันที่สุด จำเป็นที่สุด และต้องการที่สุด ในเหตุการณ์ที่มิอาจรู้ล่วงหน้า ในเวลาที่ต้องไปอยู่ในสถานที่ ที่ในเวลาปกติไม่มีใคร ปรารถนาจะไป คือ…โรงพยาบาล สถานบำบัดฟื้นฟู
 
     เงินสดนี้จึงกลายเป็นสื่อกลางที่ต้องบริหารจัดการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อใช้แก้ปัญหาในเวลาที่จำเป็นที่สุดในทุกช่วงของชีวิต ทั้งในวัยแรกเกิด วัยเรียน วัยทำงาน วัยสร้างครอบครัว-สร้างธุรกิจ วัยเกษียณ รวมถึงการจัดการเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ทายาทด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม ก่อนสิ้นอายุขัย
 
The Circle of Life (0-85ปี) ที่ทุกคนต้องเจอ และ
Wealth Management คือเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องจัดการ

วัยเล่นวัยเรียน: (0-25 ปี) Education Plan
     ลูกคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พ่อแม่ได้รับจากสรวงสวรรค์ ของขวัญล้ำค่าที่ พ่อแม่ให้ลูกได้คือ อนาคตทางการศึกษาที่เป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปจากลูกได้ แต่หากระหว่างทางมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับพ่อแม่ ความฝันของลูกก็พังทลายลงเช่นกัน ถ้าวันนี้มีแผนการเงินที่การันตีอนาคตทางการศึกษาของลูกได้ จะดีหรือไม่ที่จะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันที่ลูก
ลืมตามาดูโลก
 
     วัยรุ่งโรจน์: เริ่มทำงาน สร้างครอบครัว สร้างฐานะ สร้างธุรกิจ: (อายุ 25-50 ปี) Family Income Protection Plan หรือ Economic Life Value Protection Plan
 
***** รายได้ – เงินออม = รายจ่าย *****
     วินัยทางการเงินข้อแรกที่ทำยากที่สุดแต่จำเป็นที่สุด คือ การเก็บก่อนใช้ เพื่อให้ มีเงินเหลือเก็บเพื่อสามารบริหารจัดการให้บรรลุในแต่ละเป้าหมายทางการเงิน
 
     วัยนี้ เริ่มมีภาระ มีค่าใช้จ่าย มีหนี้สิน หลายคนมุ่งไปที่เรื่องการหาเงิน การลงทุน น้อยคนที่จะให้ความสำคัญกับการอุดรูรั่วทางการเงิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนจัดการไปพร้อมๆกัน
 
*****เนื่องจาก รายได้ เกิดจาก ความสามารถ + เวลา *****
>>>ปัจจัยที่มากระทบความสามารถคือ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง พิการ
>>>ปัญหาตามมาคือ เงินรั่วไหลเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาบำบัดฟื้นฟู รายได้ที่เคยได้รับลดหดหายไป ในขณะที่ภาระเดิมยังคงอยู่
>>>ปัจจัยที่กระทบเวลาให้หมดไปคือ การเสียชีวิต
>>>ปัญหาที่ตามมาคือ การจากไปพร้อมกับนำรายได้ที่เกิดจากค่าความสามารถในอนาคตไปจากครอบครัว ไปจากบริษัทองค์กร
     การใช้เงินก้อนเล็กในการโอนย้ายความเสี่ยงและอุดรูรั่วทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแบบการันตี จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงานเริ่มสร้างธุรกิจ
 
วัยเกษียณสุข (อายุ 50-60 ปี): Retirement Plan
     โครงสร้างสังคมไทยและทั่วโลกที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือสังคมคนอายุยืน ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมเงินรองรับจำเป็นต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัย…
  1. ช่วงเวลาหลังเกษียณยาวนานขึ้น
  2. เทคโนโลยีทางการแพทย์และอัตราเงินเฟ้อจากค่ารักษาพยาบาลทำให้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น
  3. อัตราเงินเฟ้อจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
  4. ค่าใช้จ่ายในที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกปลอดภัยของคนวัยเกษียณ
  5. ผลตอบแทนจากสถาบันการเงินที่ตกต่ำ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผันผวน และการเลิกคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านต่อธนาคารเมื่อ 11สค.2564 ที่ผ่านมา
  6. ค่าใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยวและสร้างความสงบสุขทางใจ
  7. ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาดูแลเพื่อไม่เป็นภาระของผู้อื่น
     ช่วงเวลาของการวางแผนเกษียณที่ดีที่สุด คือ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เริ่มจาก 10% -20% ของรายได้ทุกเดือน (Saving Ratio) และเลือกเครื่องมือทางการเงินที่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและความคุ้มครองไปด้วยในเวลาเดียวกัน มีทีมงานที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการลงทุนที่เป็นมืออาชีพระดับสากลคอยดูแลบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
 
วัยพักผ่อน (อายุ 60-85 ปี): Legacy Plan
     การจัดการวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นทุก 3 ปีตามการประเมินของกรมธนารักษ์ที่ราคาประเมินกับราคาตลาดเป็นราคาเดียวกัน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป ภาษี มรดกที่มีผลบังคับตั้งแต่เดือน 1 กพ. 2559
     การจัดการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ทายาทด้วยความเหมาะสมเป็นธรรม ลดกระบวนการทางศาล ลดปัญหาความขัดแย้งในตระกูล เพื่อสร้างความสะดวก ความสงบสุขทางใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
 
     การวางแผนจัดการเรื่องการรักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งของทรัพย์สินและเงินสดที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น
 
     ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องวางแผนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด ปลอดภัย ปลอดการอายัดและปลอดภาษีมรดก
 
     ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อาชีพ FA Entrepreneur มีความยั่งยืนอย่างยิ่ง เพราะเป็นอาชีพที่มีบทบาทต่อการวางแผนจัดการด้านการเงินที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนในสังคมได้ทุกช่วงชีวิต เพราะ เราขาย “เงินสดลดราคา” ที่วันหนึ่งกลายเป็น “เงินสด เพิ่มมูลค่า” ที่เป็นความจำเป็นของทุกคน เราทำหน้าที่ช่วยดูแลจัดการให้คำปรึกษาในเรื่อง Wealth Management ให้กับคนในสังคม แบบองค์รวมทั้งเรื่อง Wealth Creation >>> Wealth Protection >>> Wealth Accumulation >>> Wealth Distribution เพื่อสร้างความสุข ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน
 
Nareerat IFA
22 ต.ค.2564